/Disclaimer
Disclaimer 2017-12-08T12:54:00+00:00

Laatst gewijzigd 08 december 2017

ALGEMEEN

Studiocremaster.com is een initiatief van Cremaster B.V., hierna ‘CR’.

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij elk gebruik van de site www.studiocremaster.com en haar onderdelen door bezoekers. Toegang tot en gebruik van deze site van CR betekent dat u als gebruiker met deze voorwaarden instemt.

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en het beheer om de website juist en volledig te houden kan aan de inhoud en werking van deze website en daarop getoonde informatie geen rechten worden ontleend. CR en derden en/of gelieerden maatschappijen die betrokken zijn bij het beheer van de website zijn niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door bezoek of gebruik van deze website.

Toegang

Gebruik maken van deze site is kosteloos en mag alleen volgens deze site-voorwaarden. Gebruikers die niet conform deze voorwaarden handelen kan de toegang tot (onderdelen van) de site ontzegd worden. CR kan te allen tijde besluiten de toegang tot de site beperken of onderbreken voor onderhoud en updates.

Gebruik

Het is de gebruiker niet toegestaan de website te gebruiken voor doeleinden die, in welke vorm dan ook, in strijd met toepasselijke wettelijke bepalingen of deze site voorwaarden zijn. Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.

Handelingen welke niet zijn toegestaan zijn in ieder geval:

  • Inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.
  • Hacken van het WordPress systeem of plug-ins.

Informatie

Voor zover op enig moment de mogelijk bestaat om vragen, reacties en dergelijke te posten op de website, is CR niet verantwoordelijk voor de namen, uitingen en berichten van gebruikers. Deze zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf. CR voert vooraf geen controle uit op de inhoud of juistheid van namen, uitingen of berichten van gebruikers op de site.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website bevat elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van CR en van derden rusten. Te denken is onder andere aan: logo’s, tekst, beeld, programmatuur, foto’s en grafische vormgeving van de site.

Het is niet toegestaan onderdelen van de site elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.

Privacy

Voor CR is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Ten aanzien van het gebruik en de verwerking van deze gegevens handelt CR volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

CR verzamelt alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door personen die onze website bezoeken. Het gaat hier om persoonlijke informatie zoals NAW-gegevens, e-mailadressen en contactaanvragen. Deze gegevens worden alleen bewaard ten behoeve van de opvolging en organisatie daaromheen.

Bij het verwerken, opslaan en beheren van deze gegevens worden alle geldende nationale en internationale privacy wetgeving in acht genomen. Uw gegevens worden uitsluitend verzameld en gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en worden niet voor andere doeleinden gebruikt en nooit zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming met derde(n) gedeeld.

Wenst u uw gegevens in te zien, aan te passen of laten verwijderen, dan kunt u contact opnemen via info@studiocremaster.com

Wijzigingen

CR behoudt zich het recht voor om te allen tijde naar eigen inzicht eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Veertien dagen na bekendmaking op deze site treden deze wijzigingen in. Controleert u deze voorwaarden daarom regelmatig voor een update.

In geval van inbreuk op de rechten en site voorwaarden van CR behoudt CR zich het recht voor om deze met alle middelen rechtens te (doen) handhaven.